Zdolność sumowania podniet

Zdolność sumowania podniet należy, jak już wyżej podnosiliśmy, do właściwości, któremi układ nerwowy centralny odróżnia się znacznie od nerwów obwodowych tak, że służy ona czasem do określenia i rozstrzygnięcia pytania, czy pewną czynność należy uważać za czynność układu nerwowego środkowego. We włóknie nerwu obwodowego stan czynny wywołany podnietą znika szybko, pozostawiając za sobą co najwyżej tylko przelotny ślad. W komórce zaś nerwowej, o której przvpuszczamy, że właśnie warunkuje różnicę między czynnościami układu nerwowego środkowego a nerwami obwodowymi, pozostaje po każdem podrażnieniu pewna zmiana stanu, która trwa czas dłuższy, a która czyni ją zdolniejszą do danej czynności. Komórka nerwowa staje się w ten sposób zdolniejszą do odpowiedzenia stanem czynnym na szereg podniet, z których każda z osobna jest niewystarczającą do sprowadzenia reakcyi, albo z dwóch lub więcej działających skutecznych zresztą podniet odpowiedzieć na późniejsze silniejszemi wyładowaniami. tem też leży i wytłumaczenie zjawiska sumowania podniet. Nie mamy tu oczywiście do czynienia z zatrzymywaniem i niejako przechowywaniem podniet w ośrodkach nerwowych, lecz z pozostawieniem w nich pod wpływem tych podniet pewnej zmiany stanu, która powiększając zapewne lub ułatwiać proces dyssymilacyi, czyni ten ośrodek pobudliwszym dla podrażnień następnych. Pod tym względem stanowi więc sumowanie podniet wyraźne podobieństwo do zjawiska opisanego wyżej pod nazwą torowania odruchów. Zdolność kształcenia czyli wprawa. Jedną z najosobliwszych. a niewątpliwie najkorzystniejszych dla rozwoju ludzkości, jest owa własność ośrodków nerwowych, dzięki której, im częściej one wykonywują czynność jaką, tem ta czynność łatwiej i sprawniej przychodzi do skutku, tem to wykonanie staje się dokładniejsze i lepsze- Własność tę nazywamy k szła ł e en i em si a posiadają zarówno ośrodki odruchowe, jak i wyższe. Tylko dzięki tej własności ośrodków psychicznych mógł człowiek osiągnąć ten stopień kultury, posiąść tę potęgę ducha, który mu umożliwil panowanie na ziemi. Już w badaniu własności sumowania widzieliśmy, że gdy podnieta wywoła odruch, pozostawia za sobą zmianę stanu w ośrodkach nerwowych, dzięki której drugie takie samo drażnienie powoduje odruch żywszy. Zdolność kształcenia się tworzy niejako dalsze stadyum tej własności. Gdy ośrodek często wchodzi w stan czynny, coraz częściej też powstają w nim owe zmiany stanu. które zarazem stają się coraz trwalsze, aż wynika z tego takie powiększenie pobudliwości i sprawności tych ośrodków, że stale otrzymywać będziemy z danej podniety żywszą reakcyę niż przedtem. Z dziedziny czynności psychicznych nasuwają się nam tak liczne przykłady kształcenia, że wystarczy tylko wskazać, że pamięć, zdolność uczenia się i nabycia wiedzy, na tej własności polegają. Ile początkowo pracy i wysiłku potrzeba, aby wyuczyć się pierwszych ruchów gry na fortepianie lub skrzypcach a jaki olbrzymi rezultat ćwiczenia, a więc zdolności kształcenia, znajdujemy już nie u artystów wirtuozów, ale nawet u osób mierną biegłość w grze posiadających. Najtrudniej wyuczone ruchy, z wielkim wysiłkiem wykonywana początkowo zawodowa praca fizyczna czy umysłowa, staje się łatwiejszą i lepszą dzięki rutynie, która jest wyrazem owej własności kształcenia się. Nie mniej i odruchach znajdujemy przykłady, które wskazują, że im częściej się je wywołuje, tem łatwiej powstają a nawet powstawać mogą nowe Odruchy dla danego organizmu pożyteczne. Tu n. p. odruchy potrzebne nam dla utrzymania równowagi ciała przy staniu, chodzeniu, jeździe na rowerze i t. d. Odruchy te składają się z całego szeregu skojarzonych ruchów kompensacyjnych, których uczymy się z początku z pewną trudnością, a które nabyte i wykształcone przez ćwiczenie stają się doskonale sprawnymi. Historya rozwoju organizmów obfituje w liczne tego rodzaju przykłady. [podobne: luk odruchowy, laryngolog mińsk mazowiecki, relamax b6 ]