Szczegółowa fizjologia układu nerwowego środkowego

Doświadczenia Verworna wykonane inną metodą na rdzeniu żaby wykazały również istnienie żywych procesów utleniania w szarej substancyi. Produktami tego utleniania czyli oddychania wewnętrznego są: CO, kwas mlekowy i prawdopodobnie cholina, które powstają ze spalenia nukleoproteidów i innych ciał wysoko złożonych, wchodzących w skład komórek i włókien nerwowych, Powstawanie bezwodnika kwasu węglowego widoczne jest z tego, że krew w mózgu jest bardziej żylną. Dzięki zaś powstawaniu kwasu mlekowego substancya szara już stanie spoczynku oddziaływuje słabo alkalicznie lub obojętnie, a reakcya gdy energiczny stan ezymy, jak to wykazano w rdzeniu zwierząt zatrutych strychniną lub w zwoju współczulnym drażnionym bezpośrednio albo pośrednio prądem indukcyjnym lub wreszcie w płatach wzrokowych zwierząt, których oczy wystawiono na działanie silnego światła. Cholina znajduje się w wyciągach tkanki nerwowej, w płynie prawdopodobnie z rozpadu. Zywe procesy     układu nerwowego środkowego w niektórych chorobach tego układu objawia się znacząco, co widać ze zwiększenia się ilości fosforanów Opisanym procesom chemicznym towarzyszą też zmiany termiczne, objawiające się w podwyższeniu się ciepłoty, może jest też i znaczniejszą podczas stanu czynnego substancyi szarej. Poznanie czynności układu nerwowego Środkowego opiera się nie tylko na doświadczeniach fizyologicznych, lecz także i na dokładnych badaniach budowy anatomicznej. Odwrotnie posługuje się i badanie anatomiczne tego układu stosowaniem metod fizyologicznych. Stanowisko to pochodzi, że w tym dziale fizyologii więcej niż w innych staje się koniecznem wprowadzenie dat anatomicznych. Idąc za tą koniecznością, musimy się jednak ograniczyć do najważniejszych szczegółów i to takich, które mają znaczenie dla funkcyi. Układ nerwowy środkowy umieszczony w jamie czaszkowej i kanale kręgowym składa się z mózgu (mózgowia) i rdzenia pacierzowego. Te dwie części przechodzą jedna w drugą a jaskinię graniczną między niemi przyjęto dowolnie miejsce, w którem oś mózgo-rdzeniowa opuszcza czaszkę a więc linię otworu potylicznego (foramen occipitale). Mózg i rdzeń okryte są trzema oponami łącznotkankowemi licząc od zewnątrz ku wewnątrz: oponą twardą (dura mater), (arachnoiclea) i miękką (pia wnateą). Budowa i ukształtowanie mózgu są bardzo skomplikowane. Dla zrozumienia podziału całego mózgowia na części, z których się składa, w której pojedyńcze części oddzielone są od siebie nieco więcej niż to odpowiada naturalnym stosunkom. Najniższą część mózgowia jako przedłużenie rdzenia pacierzowego stanowi rdzeń przedlużony (medulla obtongata) A. Następuje most dla łączenia między rdzeniem przedłużonym a wyższemi częściami mózgowia i między móżdżkiem a resztą układu nerwowego środkowego. Powyżej mostu znajduje się środomózgowie (wnesencephalon), a najwyższą część stanowi właściwy mózg. Zrozumienie wzajemnego stosunku pojedynczych części mózgu oraz ich budowy ułatwia nam studyowanie mózgu niższych kręgowców oraz mózgu płodów ludzkich. Dla płodu cały układ nerwowy centralny rozwija się przez wpuklenie pewnej części zewnętrznej bloki zarodkowej (ectoderma), która tworzy rurę z substaneyi nerwowej. Przednia część tej rury staje się znacznie grubszą. i tworzy mózgowie, jego jamy to komory mózgowe, reszta tej rury tworzy rdzeń pacierzowy. [patrz też: luk odruchowy, laryngolog mińsk mazowiecki, relamax b6 ]