Skurcze mięśnia

Przy odruchach i przy ruchach dowolnych mamy mniej lub więcej długotrwale skurcze tężcowe, t. j. skurcze złożone z pojedyńczych drgnięć mięśnia z pewną szybkością po sobie następujących, słowem — pewien rytm. Zmiany elektryczne, występujące w tych przypadkach, przedstawiają ten sam rytm i dlatego galwanometr wykazuje właściwie ciągle drganie nitki.Prąd, powstający przy ruchach dowolnych, był obserwowany przez du Bois – Reymonda. Badania dokonane za pomocą galwanometru Einthowena usuwają wszelką wątpliwość co do pochodzenia tego prądu ; Świadczą one, że prąd ten nie zależy od żadnych innych czynności fizjologicznych, Od skurczu mięśnia, o czem przekonywa rytm i kierunek wahań. Uwzględniając ilość wahnięć podczas skurczu dowolnego, możemy stwierdzić, z ilu pojedyńczych skurczów składa się tężec fizyologiczny; obliczenia takie wykazują, że tężec fizyologiczny posiada rytm o wiele częstszy, niż przyjmował Helmholtz oraz, że nie jest 0n słały. W warunkach możliwie normalnych liczba drgnięć dochodzi do 70, a nawet niekiedy tę liczbę przekracza, u niektórych jednakże osobników wynosi zaledwie 54, a u wszystkich bez różnicy zmniejsza się  miarę znużenia układu centralnego nerwowego. W każdym razie rytm ten, dający się wykazać galwanometrem Einthovena, przedstawia do pewnego stopnia kryterium sprawności układu nerwowego centralnego. Teorya prądów czynnościowych. Kierunek obserwowanego wskazuje, że jony dodatnie skupiają się po stronie części mięśnia nieczynnej, jony zaś ujemne — po stronie czynnej. Cały układ jonów ma wiec charakter podwójnej warstwy, która według wszelkiego prawdopodobieństwa wymiesza się z powodu ich niejednakowej ruchliwości. Ta podwójna warstwa jonów w miarę, jak się przenosi stan czynny wzdłuż mięśnia, powstaje w coraz nowszych częściach włókna i w ten sposób faktycznie się po włóknie mięsnem z tą samą szybkością, z jaką przenosi się fala skurczu mięśnia, i różni się tylko tem, że o wiele wcześniej, niz zmiana mechaniczna. Gdy stan czynny mięśnia w danem miejscu ustaje, miesień wraca do stanu pierwotnego i wtedy wytwarza się nowa granica między miejscem włókna czynnem i nieczynnem. To przejście cząstek czynnych w stan spoczynku charakteryzuje się również wytworzeniem się podwójnej warstwy jonów, która powoduje nową różnicę poteneyalu o odwrotnym układzie jonów. Całe zjawisko widzimy gdy czynny przebieg redukuje się do współczesnego przenoszenia się. Ponieważ każde włókienko otoczone jest oprócz innych włókienek jeszcze protoplastą niezróżnicowaną mięśnia, oraz przesiąkają przez tę protoplazmę cieczą, które to składniki zawierają w sobie elektrolity i mogą służyć jako przewodniki elektryczności, różnica potencyałów w otoczeniu granicy pomiędzy czynną i nieczynną częścią włókna, zławia się prąd, który przy pierwszej granicy ma ten sam kierunek we włókienku, co stan czynny, w otoczeniu zag drugiej odwrotny. Jeżeli więc stan czynny, przenoszący się po włókienkach, znajdzie się elektrodach połączonych z galwanometrem, to prąd z otoczenia włókienek, wskutek różnicy potencyalu dwóch punktów, przepłynie także przez galwanometr i wykaże nam fazę pierwszą  jeżeli wyobrazimy sobie włókno A B, w którem podniecenie rozchodzi sie w kierunku od A—B, oraz. linia a b jest granicą między protoplazmą mięśnia czynną i nieczynną, galwanometr musi wykazać prąd, którego natężenie w każdej danej chwili będzie zależało od różnicy potencyałów, jaka istnieje w punktach, do których przyłożone elektrody. Jak widzimy, galwanometr nam wykaże tylko część różnicy potencyału, która powstaje w włóknie, część ta będzie tem większą, im większy jest opór w przestrzeniach międzywłókienkowych i, przynajmniej w pewnych granicach, tem większy, im większą jest odległość między elektronami. Gdy stan czynny, względnie granica miedzy czynną, i nieczynny włókna, przesunie się dalej a pod elektrody podejdzie druga granica e, d, przy której sie kończy stan czynny, to istniejąca tu różnica potencyałów wywoła nowy o kierunku odwrotnym, a więc fazę [więcej w: forskolin skutki uboczne, balsam z sadła świstaka, przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe nfz ]