Profilaktyka emikizumabu w hemofilii A z inhibitorami czesc 4

Skala Haem-A-QoL mieści się w zakresie od 0 do 100, przy czym niższe wyniki odzwierciedlają lepszą jakość życia związaną ze zdrowiem. Klinicznie znaczące różnice to 10 punktów za wynik w podskali fizycznej zdrowia i 7 punktów za całkowity wynik.13 Wyniki na skali wizualno-analogowej EQ-5D-5L w zakresie od 0 do 100, a wskaźniki wyników w zakresie narzędzi od -0,4 do 1,0; wyższe wyniki wskazują na lepszy stan zdrowia. Klinicznie istotne różnice wynoszą odpowiednio 7 i 0,07 punktu.14,15 Dodatkowe punkty końcowe związane z krwawieniem obejmowały indywidualne porównania częstości krwawień i częstości wszystkich krwawień wśród uczestników grup A i C, którzy uczestniczyli w badaniu nieinterwencyjnym. Punktami końcowymi bezpieczeństwa były zdarzenia niepożądane, reakcje w miejscu wstrzyknięcia, ciężkie zdarzenia niepożądane, zdarzenia zakrzepowo-zatorowe, nieprawidłowe wartości laboratoryjne i przeciwciała przeciwnowotworowe. Celem farmakokinetycznym było scharakteryzowanie ekspozycji na emikizumab w czasie. Badane biomarkery obejmowały te związane z zakrzepicą (profile czasowe d-dimeru i fragmentu protrombiny 1.2).
Analiza statystyczna
Obliczenie wielkości próbki (za pomocą testu Wald) oparto na punkcie końcowym pierwotnej skuteczności i rozważaniach klinicznych. Oszacowaliśmy, że próba 51 uczestników z odsetkiem wycofania wynoszącym 10% w grupie kontrolnej dałaby moc ponad 95% przy dwustronnym poziomie istotności 0,05, aby wykryć wielkość efektu 4/18 = 0,22 (zero hipoteza: współczynnik stopy = 1). W odniesieniu do wszystkich punktów końcowych związanych z krwawieniem, porównano częstość krwawień w grupie A z grupą B i porównania indywidualne z użyciem ujemnego modelu dwumianowej regresji w celu określenia odsetka krwawień na dzień, który przeliczono na annualizowane krwawienie oceniać. Punkty końcowe dotyczące jakości życia i stanu zdrowia związane ze zdrowiem zostały przeanalizowane za pomocą analizy kowariancji. Błąd typu I dla drugorzędnych punktów końcowych był kontrolowany przez hierarchiczną strukturę testową. Dla wszystkich punktów końcowych skuteczności i odpowiednich analiz bezpieczeństwa, z grupy B włączono tylko okres braku profilaktyki. W punktach końcowych w odniesieniu do porównań wewnątrzosobniczych uwzględniono tylko tych, którzy uczestniczyli w badaniu nieinterwencyjnym, w celu umożliwienia analiz wykorzystujących dane prospektywne. zbierania z tymi samymi szczegółami dotyczącymi krwawienia i danych o lekach przed i podczas leczenia emicizumabem. Przeprowadzono dodatkowe analizy, aby umożliwić kompleksową ocenę skuteczności i bezpieczeństwa stosowania emikizumabu przy użyciu wszystkich danych zebranych podczas profilaktyki emikizumabem.
Wyniki
Populacja próbna
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka demograficzna i kliniczna uczestników. Wszystkich 109 uczestników to mężczyźni z hemofilią A z inhibitorami, z medianą wieku 28 lat (zakres od 12 do 75) (Tabela i Tabela S1 w Dodatek dodatkowy). Większość miała ciężką hemofilię; 7 spośród 109 uczestników miało wcześniej łagodną lub umiarkowaną chorobę. Chociaż uczestnicy, którzy wcześniej otrzymali leczenie epizodyczne lub profilaktyczne z zastosowaniem czynników omijających, mogli zapisać się do grupy D, w momencie odcięcia danych wszyscy 7 uczestnicy w grupie D otrzymali leczenie epizodyczne z pominięciem agentów
[patrz też: kastracja świnki morskiej, hascoderm lipożel, rzesistek ]