Profilaktyka emikizumabu w hemofilii A z inhibitorami cd

Dodatkowe kryteria kwalifikowalności podano w sekcji Metody w dodatkowym dodatku, dostępnym pod adresem. Wersja próbna
Uczestnicy otrzymujący leczenie epizodyczne z pominięciem czynników przed rozpoczęciem badania zostali losowo przydzieleni w stosunku 2: do otrzymywania podskórnej profilaktyki emikizumabem w dawce 3,0 mg na kilogram masy ciała tygodniowo przez 4 tygodnie, a następnie 1,5 mg na kilogram tygodniowo później (grupa A), lub do grupy kontrolnej (bez profilaktyki emikizumabem, a ponieważ badanie było otwarte), bez zastrzyków podskórnej kontroli, grupa B) (ryc. S1 i S2 w dodatkowym dodatku). Uczestnicy, którzy uprzednio otrzymali profilaktyczne leczenie z zastosowaniem czynników omijających zostali przypisani do profilaktyki emikizumabem w grupie C. Grupa D (również otrzymująca profilaktykę emikizumab) składała się z uczestników, którzy nie byli w stanie zapisać się w HAVEN grupach A, B lub C, zanim zostali zamknięci, aby zapisać się do grupy. . Uczestnicy, którzy zostali losowo przydzieleni do grupy B, mogli otrzymać profilaktykę emikizumabem po ukończeniu co najmniej 24 tygodni w badaniu (i pozostali w grupie B). Wszystkim uczestnikom otrzymującym emikizumab podawano tę samą dawkę zgodnie z tym samym schematem i w razie potrzeby można było zastosować leczenie epizodyczne z zastosowaniem czynników omijających w celu przełomowego krwawienia.
Po co najmniej 24 tygodniach profilaktyki emikizumabem uczestnicy mogli kontynuować leczenie podtrzymujące 1,5 mg na kilogram tygodniowo lub, jeśli mieli co najmniej dwa spontaniczne i istotne klinicznie, leczone krwawienia w ciągu ostatnich 24 tygodni podawania emicykumabu, oba występujące po koniec okresu dawki nasycającej (określanej jako suboptymalna kontrola krwawienia ), zacznij przyjmować zwiększoną dawkę 3,0 mg na kilogram tygodniowo. (Szczegółowe informacje na temat nieoptymalnej kontroli krwawienia można znaleźć w sekcji Metody w dodatkowym dodatku).
Definicje krwawienia zostały dostosowane z kryteriów Komitetu ds. Nauki i Standaryzacji Międzynarodowego Towarzystwa ds. Zakrzepicy i Hemostazy.12 Zdarzenie związane z krwawieniem uznano za leczone, jeśli bezpośrednio po nim następowało podanie leku hemofilii, o którym mówiono, że jest leczeniem do krwawienia. (Szczegółowe informacje na temat definicji znajdują się w części Metody w dodatkowym dodatku.) Informacje na temat krwawienia i leków zostały udokumentowane w momencie krwawienia lub stosowania leku lub co najmniej raz na 8 dni. Ocena jakości życia związanej ze zdrowiem miała miejsce co 4 tygodnie, a ocena stanu zdrowia miała miejsce w momencie krwawienia i co 4 tygodnie.
Punkty końcowe
Pierwszorzędowym punktem końcowym była różnica w częstości leczonych krwawień (określana dalej jako częstość krwawień) w okresie co najmniej 24 tygodni między uczestnikami otrzymującymi profilaktykę emicykumabem (grupa A) i tymi, którzy nie otrzymali profilaktyki (grupa B) po ostatni losowo przydzielony uczestnik ukończył 24 tygodnie w badaniu lub zaprzestał udziału, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Wtórne punkty końcowe dla randomizowanego porównania (grupa A w porównaniu z grupą B) obejmowały dodatkowe punkty końcowe związane z krwawieniem (wszystkie przypadki krwawienia [zarówno leczone, jak i nieleczone czynnikami omijającymi] oraz zdarzenia spontanicznego krwawienia, krwawienia wspólnego i krwawienia z miejsca docelowego ), jakości życia związanej ze zdrowiem (Kwestionariusz Jakości Życia Haemophilia dla dorosłych [Haem-A-QoL] podskali zdrowia fizycznego i całkowity wynik w tygodniu 25) oraz stanu zdrowia (pięciopoziomowa wersja 5-wymiarowej Grupy EuroQol Kwestionariusz samoopisowy [EQ-5D-5L] – skala wizualno-analogowa i wskaźnik użyteczności indeksu w 25 tygodniu)
[przypisy: luk odruchowy, przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe nfz, rzesistek ]