Profilaktyka emikizumabu w hemofilii A z inhibitorami ad

Ze względu na swoją unikalną strukturę nie oczekuje się, że emi-izumab wpłynie na działanie istniejących inhibitorów czynnika VIII ani na indukcję nowego opracowania takich inhibitorów. W małym badaniu fazy nie zaobserwowano żadnych toksycznych działań ograniczających dawkę z podskórnym podawaniem raz na tydzień emicykumabu; to leczenie znacznie zmniejszyło częstość epizodów krwawienia wśród uczestników z hemofilią A z lub bez inhibitorów.8 Badanie fazy 3 HAVEN oceniało skuteczność, bezpieczeństwo i farmakokinetykę raz w tygodniu podskórnej profilaktyki emikizumabem u pacjentów z hemofilią A z inhibitorami. Głównym celem było porównanie częstości krwawienia wśród uczestników wcześniej poddanych leczeniu epizodycznemu z czynnikami omijającymi, którzy otrzymali profilaktykę emikizumabem w porównaniu do braku profilaktyki. Ponadto, aby umożliwić bezpośrednie i dokładne, indywidualne porównania wcześniejszych wyników z czynnikami omijającymi, mającymi wpływ na profilaktykę emikizumabem, przeprowadzono prospektywne, nieinterwencyjne badanie (numer ClinicalTrials.gov, NCT02476942) w ramach badań klinicznych nad emikizumabem. W badaniu nieinterwencyjnym zebrano szczegółowe, rzeczywiste dane na temat krwawień i wyników bezpieczeństwa z kohorty pacjentów z hemofilią A, którzy otrzymali leczenie epizodyczne lub profilaktyczne z zastosowaniem leków omijających zgodnie z lokalną, rutynową praktyką kliniczną.9 Uczestnicy badania nieinterwencyjnego byli uprawnieni do następnie uczestniczyć w badaniu HAVEN 1, pod warunkiem, że spełniają kryteria kwalifikowalności.
Metody
Oględziny próbne
Ta faza 3, otwarte, wieloośrodkowe, randomizowane badanie zostało rozpoczęte 17 listopada 2015 r. Opóźnienie rejestracji próbnej (2 grudnia 2015 r.) Nastąpiło z powodu nieoczekiwanego problemu w wewnętrznych systemach śledzenia sponsora (F. Hoffmann- La Roche), co uniemożliwiło dokładną ocenę szacowanego czasu rejestracji pierwszego uczestnika; jeden uczestnik został zapisany przed rejestracją próbną. Badanie zostało zaprojektowane przez sponsora, a dane zostały zebrane przez uczestników i badaczy terenowych. Analiza danych została przeprowadzona przez statystykę badań i farmakologa (obaj zatrudnieni przez sponsora), którzy gwarantują kompletność i dokładność danych i analiz. Specjalny kierunek od autorów poinformował o opracowaniu pierwszego projektu manuskryptu przez Envision Pharma Group (finansowanego przez F. Hoffmanna-La Roche), a następnie projekt został krytycznie oceniony przez autorów. Wszyscy autorzy mieli dostęp do danych i potwierdzili przestrzeganie protokołu i planu analizy statystycznej, które są dostępne wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie.
Badanie przeprowadzono w 43 ośrodkach (w 14 krajach) zgodnie z Międzynarodową Konferencją na temat Wytycznych w sprawie Harmonizacji Dobrej Praktyki Klinicznej10 oraz zasadami Deklaracji Helsińskiej.11 Protokół z badań został zatwierdzony przez komisję do spraw etyki lub komitet etyczny centrum uczestniczące. Wszyscy pełnoletni uczestnicy lub prawnie upoważnieni przedstawiciele udzielili pisemnej świadomej zgody przed rozpoczęciem udziału w badaniu, a młodzież (w wieku od 12 do 17 lat) również dostarczyła pisemną, świadomą zgodę. Data odcięcia danych dla analizy podstawowej i wszystkich punktów danych zawartych w tym artykule to 25 października 2016 r.
Uczestnicy testów
Uprawnieni uczestnicy, w tym uczestnicy badania nieinterwencyjnego, mieli co najmniej 12 lat z wrodzoną hemofilią A (o dowolnym nasileniu), mieli w przeszłości wysokie miano inhibitora czynnika VIII (.5 jednostek Bethesda na mililitr) i otrzymywali leczenie epizodyczne lub profilaktyczne z zastosowaniem leków omijających
[więcej w: benospokój, laryngolog mińsk mazowiecki, rzesistek ]