Objaw ten czasami spostrzega sie juz wczesnie w przypadkach tetniaka luku tetnicy glównej

Objaw ten czasami spostrzega się już wcześnie w przypadkach tętniaka łuku tętnicy głównej. W odróżnieniu od guzów śródpiersia w raku przełyku nie bywa objawów chorobowych, towarzyszących tym guzom, np. zmian krwi właściwych białaczce, ziarnicy złośliwej itp. W różnicowaniu dopomaga badanie radiologiczne oraz wziernikowanie. Starannie przeprowadzone wywiady oraz wziernikowanie przełyku daje możność uniknąć mylnego rozpoznania raka przełyku w przypadkach utrudnienia połykania wskutek zbliznowacenia wrzodu oparzelinowego. Continue reading “Objaw ten czasami spostrzega sie juz wczesnie w przypadkach tetniaka luku tetnicy glównej”

Mieloablatywny autologiczny przeszczep komórek macierzystych w przypadku twardziny twardej

Pomimo obecnych terapii, rozproszone skórne twardzina układowa (twardzina skóry) często ma druzgocący skutek. Porównywano mieloablacyjny przeszczep autocytarny CD34 + z autoimmunologicznym przeszczepieniem komórek macierzystych z immunosupresją za pomocą 12 miesięcznych infuzji cyklofosfamidu u pacjentów ze sklerodermią. Metody
Losowo przypisaliśmy osoby dorosłe (w wieku od 18 do 69 lat) z ciężką twardziną, aby poddać się mieloablatywnemu autologicznemu przeszczepowi komórek macierzystych (36 uczestników) lub otrzymać cyklofosfamid (39 uczestników). Pierwszorzędowym punktem końcowym był wynik złożony na poziomie globalnym, porównujący uczestników ze sobą na podstawie hierarchii cech choroby ocenianych na 54 miesiące: śmierć, przeżycie bez zdarzeń (przeżycie bez niewydolności oddechowej, nerek lub serca), wymuszona pojemność życiowa , wynik na wskaźniku niepełnosprawności w kwestionariuszu oceny stanu zdrowia oraz zmodyfikowany wynik skóry Rodnana.
Wyniki
W populacji, która miała zamiar leczyć, ogólna ocena ogólna na poziomie 54 miesięcy wykazała wyższość przeszczepów (67% porównań 1404 faworyzowało transplantację i 33% faworyzowało cyklofosfamid, P = 0,01). Continue reading “Mieloablatywny autologiczny przeszczep komórek macierzystych w przypadku twardziny twardej”

Skuteczność trzeciej dawki szczepionki MMR w zwalczaniu epidemii świnki ad

Uczelnia prowadziła osiem klinik szczepień masowych na terenie kampusu, które skierowane były do uczniów poniżej 25 roku życia na trzecią dawkę szczepionki MMR. Podczas epidemii ocenialiśmy przyrostową skuteczność trzeciej dawki szczepionki MMR i ocenialiśmy, czy osłabienie odporności drugiej dawki szczepionki odgrywało rolę w rozprzestrzenianiu się ogniska. Metody
Ustawienia epidemii i immunizacji
University of Iowa, z siedzibą w Johnson County, Iowa, zapisuje około 22 000 studentów. Ta ocena była ograniczona do populacji studentów uniwersytetu: 67% przypadków świnek w Johnson County było diagnozowanych wśród studentów uniwersytetu, których dane potwierdzone przez dostawcę były dostępne w wersji elektronicznej20.
Wymaganie szczepionki MMR dla dwóch dawek dla studentów University of Iowa obowiązuje od 2012 roku. Continue reading “Skuteczność trzeciej dawki szczepionki MMR w zwalczaniu epidemii świnki ad”

Profilaktyka emikizumabu w hemofilii A z inhibitorami ad 5

Odsetek uczestników, którzy wcześniej przeszli indukcję tolerancji immunologicznej był następujący: 40% w grupie A, 39% w grupie B, 67% w grupie C i 43% w grupie D. Większość uczestników (70%) miała stawy docelowe ; 49% miało więcej niż jeden wspólny cel. Mediana ekspozycji na leczenie emikizumabem wyniosła 24,0 tygodni (zakres od 3,0 do 47,9) ogółem i 29,5 tygodnia (zakres od 3,3 do 47,9) w grupie A (patrz sekcja Wyniki w dodatkowym dodatku). Skuteczność
Rycina 1. Ryc. Continue reading “Profilaktyka emikizumabu w hemofilii A z inhibitorami ad 5”

Chirurg Ilość i operacyjna śmiertelność w Stanach Zjednoczonych ad 8

Chociaż nie możemy wykluczyć zakłóceń spowodowanych przez niezmierzone charakterystyki pacjentów w naszym badaniu, nie ma powodu, by sądzić, że takie zakłócenie wpłynęłoby nieproporcjonalnie na nasze analizy objętości szpitala i objętości chirurga. Dlatego nie uważamy, aby ograniczenia związane z korektą ryzyka zagrażały naszym głównym wnioskom na temat względnego znaczenia objętości szpitala i wielkości chirurga. Nasze odkrycia mają bezpośredni wpływ na bieżące inicjatywy dotyczące skierowań opartych na liczbie woluminów. Kierując się najbardziej widoczną z tych inicjatyw, Leapfrog Group, koalicja ponad 140 dużych publicznych i prywatnych nabywców, ustanowiła referencyjne szpitale oparte na dowodach dla kilku procedur chirurgicznych.24 Chociaż Leapfrog Group niedawno wprowadziła dane na temat wyników i wybrane środki procesu w swoich standardach 2003 dla niektórych procedur, kryteria oparte na minimalnej objętości szpitalnej pozostają na miejscu w przypadku pomostowania tętnic wieńcowych, przezskórnych interwencji wieńcowych, planowej naprawy tętniaka aorty brzusznej, eofagektomii i resekcji trzustki. Nasza analiza potwierdza, że szpitale, które przekraczają kryteria ilościowe ustalone przez Leapfrog, mają średnio niższy wskaźnik śmiertelności niż te, które tego nie robią. Continue reading “Chirurg Ilość i operacyjna śmiertelność w Stanach Zjednoczonych ad 8”

Naczyniaki moga byc przyczyna krwotoku

Naczyniaki mogą być przyczyną krwotoku. W razie stwierdzenia guza konieczne jest wycięcie jego skrawka do badania histologicznego, by nie przeoczyć nowotworu złośliwego. Nowetwór łagodny przełyku utrudniający połykanie usuwa się operacyjnie pod kontrolą wziernika lub po przecięciu przełyku od zewnątrz (oesophagotomia externa cervicalis). F. PĘKNIĘCIE PRZEŁYKU (RUPTURA OESOPHAGI OESOPHAGORRHEXIS) Przyczyny. Continue reading “Naczyniaki moga byc przyczyna krwotoku”