Podrażnienie mięśni

Podrażnienie innych mięśni np. m. gastroenemius, tibialis itp. daje wyniki zupełnie analogiczne, t. j. tak samo otrzymujemy I fazę, która trwa około 0,004 sek. i drugą fazę, znacznie dłuższą, której maximum przypada na 0,020—0,050, a okres trwania dochodzi do 0,070 sek. W Musculus gastrocnemius można także stan czynny wywołać, drażniąc nerw, a więc pośrednio. Krzywe w ten sposób otrzymane są zupełnie podobne; i na nich również możny stwierdzić, że wysokość krzywej zależy od przestrzeni między elektrodami odprowadzającemi. Z bardzo licznego szeregu doświadczeń mogłem się przekonać, że pierwsza faza ma zawsze przebieg, trwanie i charakter we wszystkich mięśniach prawie identyczny. Co się zaś tyczy drugiej fazy, to pod tym względem można mięśnie podzielić na 3 kategorye: w pierwszej natężenie prądu jest tak słabe, że ujawnia się on zaledwo nieznacznem przyspieszeniem powrotu nitki do O, lecz poza 0 jej nigdy nie wychyla, Drugą kategoryę stanowią mięśnie, których Il faza występuje szybko, daje mniej lub więcej znaczne wychylenie nitki poza O w stronę przeciwną i w końcu trzecią kategoryę stanowią mięśnie, których II faza rozwija się bardzo powoli i osiąga swoje maximum znacznie później, niż w drugiej kategoryi. Z jakiego powodu występują te różnice II fazy, orzec obecnie trudno. Fakt, że to opóźnienie fazy II obserwuje się przeważnie na mięśniach bardzo silnych, u żab dobrze odżywionych (węgierskich), oraz okoliczność, że podczas fazy II kierunek prądu jest ten sam, przynajmniej w dolnej części mięśnia, eo w stanie spoczynku mięśnia, każe przypuszczać, że assymilacya, względnie anabolizm w rozmaitych mięśniach odbywa się nie z jednakowem natężeniem i że w mięśniach silnych, posiadających ogromny zapas energii, jest on wogóle słabszy, odbywa się wolniej, niż w mięśniaeh wyczerpanych. Zresztą sprawa ta wymaga nowych, dalszych badań. Wywołując stan czynny mięśnia za pośrednictwem nerwu, pobudzamy mięsień nasamprzód w okolicy t. zw. równika nerwowego. Stąd stan czynny rozchodzi się w obie strony: ku górze i ku dołowi. Skutkiem tego kierunek obu faz jest także odwrotny, W dolnej części poniżej równika fazy mają przebieg taki, jak opisaliśmy wyżej, w górnej zaś prąd podczas l. fazy ma kierunek wstępujący; podobny do prądu spoczynkowego, podczas Il odwrotny. Skutkiem takiego przebiegu faz, zależnie od ustawienia elektrod, możemy otrzymać pewne modyfikacye krzywych ; jeżeli 1-sza elektroda znajduje się powyżej równika, 2-ga poniżej, to możemy rtyzymać wychylenie trójfazowe i więcej. Wszystkie fazy bowiem ulegają algebraicznemu sumowaniu się współcześnie powstających prądów. Fakt ten jednakże udało się wyświetlić dopiero za pomocą galwanometru Einthovena. Opisane wyżej prądy czynnościowe nie zależą zupełnie od sposobu podrażnienia mięśnia i występują wcześniej, niż skurcz mechaniczny, zachowując zupełnie ten sam charakter  i wtedy, gdy np. drażnimy nerw mechanicznie lub gdy podrażnienie następuje wskutek odruchu lub wpływu woli zwierzęcia oczywiście. [więcej w: forskolin skutki uboczne, balsam z sadła świstaka, przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe nfz ]