Płucne powiększenie tętnicy i ostre zaostrzenia POChP AD 4

Pomiar średnicy tętnicy płucnej i aorty. Panel A pokazuje osiowy obraz tomograficzny klatki piersiowej (CT) na poziomie lewej i prawej głównej tętnicy płucnej, uzyskany bez podawania materiału kontrastowego. Pomiary średnicy głównej tętnicy płucnej (PA) i średnicy aorty (A) na poziomie bifurkacji wykorzystano do obliczenia stosunku PA: A. W przypadkach, w których A nie ma jednolitej średnicy, dwa pomiary zostały wykonane pod kątem 90 stopni i zastosowano większą średnicę. Panel B jest cyfrową rekonstrukcją trójwymiarową, w przekroju osiowym, wielkich naczyń, która pokazuje zależność przestrzenną między PA i A. W panelu C trójwymiarowa rekonstrukcja jest nakładana na osiowy obraz CT. Pomiary naczyniowe w kohortach COPDGene i ECLIPSE wykonano na wyjściowych skanach TK u badacza, który nie był świadomy klinicznej charakterystyki uczestników. Pomiary wykonano z osiowych obrazów CT za pomocą wdechowych akwizycji za pomocą oprogramowania do obrazowania cyfrowego i komunikacji w medycynie (DICOM) (OsiriX DICOM Viewer, wersja 4.0, 32-bit, www.osirix-viewer.com). Interpreter zmierzył średnicę głównej tętnicy płucnej na poziomie bifurkacji i zmierzył średnicę aorty wstępującej w jej maksymalnym wymiarze za pomocą tych samych obrazów, jak pokazano na rysunku 1.
Analiza statystyczna
Dane wyjściowe z kohorty COPDGene są wyrażone jako średnie z odchyleniami standardowymi dla wartości normalnie rozłożonych. Analizę dwuwymiarową przeprowadzono przy użyciu dwustronnego testu Fishera dla danych kategorycznych i dwóch testów t-tailed lub testu sumy rang Wilcoxona dla danych ciągłych, gdy było to stosowne. Wartość kappa Cohena obliczono w celu zidentyfikowania zgodności wewnątrzobserver i interobserver dla obecności stosunku PA: A więcej niż 1. Jednowariackiej regresji logistycznej użyto do określenia związków między cechami pacjenta (w tym współczynnikiem PA: A) a wystąpieniem ciężkie zaostrzenie POChP w roku poprzedzającym nabór do badania COPDGene.
Analizowane zmienne niezależne wymieniono w tabeli S4 w dodatkowym dodatku. Zmienne wykazujące jednozwiązkowe powiązanie z ciężkimi zaostrzeniami (przy P <0,10) zostały uwzględnione w krokowo wstecznych wielowymiarowych modelach logistycznych w celu dostosowania do czynników zakłócających. W celu prospektywnego zweryfikowania związku stosunku PA: A z przyszłymi ciężkimi zaostrzeniami, zbadaliśmy następnie związek między stosunkiem PA: A większym niż i tymi zdarzeniami, jak podano w zestawie danych podłużnych COPDGene i Kohorta ECLIPSE, wykorzystująca oddzielne modele wielowymiarowej regresji logistycznej i modele z dwumianem ujemnym z zerowym napompowaniem [więcej w: izotek opinie, maść znieczulająca bez recepty, laryngolog mińsk mazowiecki ]