Niska intensywność versus konwencjonalna intensywność Warfaryna w zapobieganiu nawrotowej żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej

W badaniu Kearon i wsp. (Wydanie 14 sierpnia), które porównywało warfarynę o niskiej intensywności z warfaryną konwencjonalną do długoterminowego zapobiegania nawrotowej żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej, terapię konwencjonalną intensywnością (docelowy międzynarodowy współczynnik znormalizowany [INR], od 2.0 do 3.0) poważne powikłania krwawienia niż leczenie o niskiej intensywności (docelowy INR, 1,5 do 1,9). Częstość występowania poważnych krwawień w grupie leczenia o konwencjonalnej intensywności (0,9 procent na osobę rocznie) była znacznie niższa niż w poprzednich badaniach, które wahały się od 2,0 do 3,8 procent na osobę-rok.2-4 Wybór pacjentów z a priori mniejsze ryzyko krwawienia mogło być przyczyną tej niższej stawki. W rzeczywistości pacjenci z wysokim ryzykiem krwawienia nie kwalifikowali się do udziału w badaniu.
Menno V. Huisman, MD, Ph.D.
Felix JM van der Meer, MD, Ph.D.
Cornelis J. van Rooden, MD
Leiden University Medical Center, 2333 ZA Leiden, Holandia
mv [email protected] nl
4 Referencje1. Kearon C, Ginsberg JS, Kovacs MJ, i in. Porównanie leczenia warfaryną o niskiej intensywności z konwencjonalną terapią warfaryną w celu długotrwałego zapobiegania nawrotowej żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej. N Engl J Med 2003; 349: 631-639
Full Text Web of Science MedlineGoogle Scholar
2. Schulman S, Granqvist S, Holmstrom M, i in. Czas trwania doustnej terapii przeciwzakrzepowej po drugim epizodzie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. N Engl J Med 1997; 336: 393-398
Full Text Web of Science MedlineGoogle Scholar
3. Kearon C, Gent M, Hirsh J, i in. Porównanie trzech miesięcy leczenia przeciwzakrzepowego z rozszerzonym antykoagulacją w pierwszym epizodzie idiopatycznej żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. N Engl J Med 1999; 340: 901-907 [Erratum, N Engl J Med 1999; 341: 298.]
Full Text Web of Science MedlineGoogle Scholar
4. Agnelli G, Prandoni P, Santamaria MG, i in. Trzy miesiące w porównaniu z rokiem doustnej terapii przeciwzakrzepowej w przypadku idiopatycznej zakrzepicy żył głębokich. N Engl J Med 2001; 345: 165-169
Full Text Web of Science MedlineGoogle Scholar
W badaniu Kearona i wsp. Pacjenci kwalifikowali się do rejestracji, jeśli ukończyli trzy lub więcej miesięcy tradycyjnej doustnej terapii przeciwzakrzepowej. Dwieście sześćdziesiąt jeden pacjentów z grupy o niskiej intensywności terapii miało więcej niż jeden epizod żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Przyjęty czas trwania terapii dla takich pacjentów wynosi minimum 12 miesięcy terapii konwencjonalnej.1-4 Tabela 4 artykułu pokazuje, że pacjenci z grupy o niskiej intensywności terapii, u których czas leczenia przed rejestracją był niewystarczający, występowanie nawrotowej żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, która była około trzy razy większa niż częstość występowania u pacjentów, którzy mieli dłuższy okres terapii. Zastanawiamy się, czy to znane niebezpieczeństwo zostało wskazane pacjentom przed rejestracją.
Większość pacjentów z krwawieniem miała wysoki INR. Najwyższy INR, 11,3, wystąpił w grupie terapii o niskiej intensywności . Badanie to dowodzi, że niewystarczające monitorowanie pacjentów podczas doustnego leczenia przeciwzakrzepowego spowoduje krwawienie. Krwawienie nie występowało w grupie o niskiej intensywności terapii; występował głównie w grupie terapii o super wysokiej intensywności Nieadekwatność monitorowania znajduje również odzwierciedlenie w braku osiągnięcia przez terapeutów celów terapeutycznych ponad 30 procent czasu, w którym pacjenci zostali zapisani.
Vipin Malik, MD
Yizhak Kupfer, MD
Sidney Tessler, MD
Centrum Medyczne Maimonides, Brooklyn, NY 11219
[email protected] org
4 Referencje1. Schulman S, Rhedin AS, Lindmarker P, i in. Porównanie sześciu tygodni z sześciomiesięczną doustną terapią przeciwzakrzepową po pierwszym epizodzie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. N Engl J Med 1995; 332: 1661-1665
Full Text Web of Science MedlineGoogle Scholar
2. Schulman S, Granqvist S, Holmstrom M, i in. Czas trwania doustnej terapii przeciwzakrzepowej po drugim epizodzie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. N Engl J Med 1997; 336: 393-398
Full Text Web of Science MedlineGoogle Scholar
3. Hirsh J. Optymalny czas trwania leczenia przeciwzakrzepowego w przypadku zakrzepicy żylnej. N Engl J Med 1995; 332: 1710-1711
Full Text Web of Science MedlineGoogle Scholar
4. Hyers TM, Agnelli G, Hull RD, i in. Leczenie przeciwzakrzepowe w żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej. Chest 2001; 119: Suppl: 176S-193S
Crossref Web of Science MedlineGoogle Scholar
W badaniu Kearona i wsp., Konwencjonalna terapia warfaryną (docelowy INR, od 2,0 do 3,0) była bardziej skuteczna w zapobieganiu nawrotowej zakrzepicy niż w terapii o niskiej intensywności (docelowy INR, 1,5 do 1,9). Ponadto nie było istotnej różnicy między obiema grupami pod względem częstości krwawień. Zastanawiam się jednak, czy w grupie leczonej o niskiej intensywności była większa częstość występowania raka niż w grupie terapii konwencjonalnej; w grupie leczonej o niskiej intensywności było siedem zgonów z powodu raka, w porównaniu z grupą z konwencjonalnej terapii intensywności. Badania wykazały, że pacjenci z chorobą nowotworową mają wyższy wskaźnik zarówno powikłań zakrzepowo-zatorowych, jak i poważnych powikłań krwotocznych niż pacjenci bez choroby nowotworowej.1,2 Być może jest to czynnik zakłócający, który nie został wyjaśniony, wyjaśniając, dlaczego grupa o niskiej intensywności terapii miała większa częstość nawrotów zakrzepowo-zatorowych niż w grupie leczonej konwencjonalną intensywnością i podobna częstość krwawienia.
Henry A. Tran, MD
Nowy Jork University, New York, NY 10016
[email protected] nyu.edu
2 Referencje1. Hutten BA, Prins MH, Gent M, Ginsberg J, Tijssen JG, Buller HR. Częstość powikłań zakrzepowo-zatorowych i powikłań krwotocznych u pacjentów z żylną chorobą zakrzepowo-zatorową w odniesieniu zarówno do złośliwości, jak i osiągniętego międzynarodowego współczynnika znormalizowanego: analiza retrospektywna. J Clin Oncol 2000; 18: 3078-3083
Web of Science MedlineGoogle Scholar
2. Prandoni P, Lensing AW, Piccioli A, i in. Nawrotowa żylna choroba zakrzepowo-zatorowa i powikłania krwotoczne podczas leczenia przeciwzakrzepowego u pacjentów z rakiem i zakrzepicą żylną. Blood 2002; 100: 3484-3488
Crossref Web of Science MedlineGoogle Scholar
Kearon i in. zgłaszać wyższość konwencjonalnej intensywności warfaryny (docelowy INR, od 2,0 do 3,0) w porównaniu z terapią o niskiej intensywności (docelowy INR, 1,5 do 1,9) w zapobieganiu nawrotowej żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej po idiopatycznej żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej Jednak różnica skuteczności była widoczna tylko u pacjentów, którzy mieli wiele epizodów żylnej choroby zakrzepowo-zatorowe
[przypisy: badoo rejestracja, hascoderm lipożel, przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe nfz kielce ]