Doustny oszczędzający glukokortykoid efekt Benralizumabu w ciężkiej astmie czesc 4

Pacjenci korzystali z dziennika w celu wypełnienia kwestionariusza kontroli astmy 6 (ACQ-6) 17 oraz kwestionariusza jakości życia astmy (ustandaryzowanego) dla osób w wieku 12 lat lub starszych (AQLQ [S] +12) .18 Ogólna ocena objawów astmy (kompilacja porannej oceny objawów astmy, przebudzenia w nocy i stosowania ratunkowego oraz wieczornej oceny upośledzenia czynności) ocenia się w skali od 0 do 6, przy czym wyższe wyniki wskazują na większe obciążenie objawowe. ACQ-6 jest oceniany w skali od 0 do 6, z mniejszymi liczbami wskazującymi na lepszą kontrolę astmy), a AQLQ (S) +12 jest oceniany w skali od do 7, przy czym wyższe wyniki wskazują na lepszą astmę jakość życia. Ocena zmian o wartości 0,5 lub więcej punktów została uznana za klinicznie znaczącą dla ACQ-6 i AQLQ (S) +12. Krew i indukowaną plwocinę (z podgrupy pacjentów) uzyskano do analizy eozynofilów.19 Zdarzenia niepożądane monitorowano podczas całego badania. Procedury te zostały szczegółowo opisane w Rozdziale 3 Dodatku Uzupełniającego. Punkty końcowe
Pierwszorzędowym punktem końcowym było procentowe zmniejszenie doustnej dawki glukokortykoidu od wartości wyjściowej (randomizacja w tygodniu 0) do końcowej dawki pod koniec fazy podtrzymującej (tydzień 28), podczas gdy utrzymano kontrolę astmy. Drugorzędowe punkty końcowe obejmowały odsetki pacjentów, u których zmniejszono średnią dzienną dawkę glukokortykoidu doustnego o 25% lub więcej, o 50% lub więcej lub o 100% (przerwanie doustnej terapii glukokortykoidami) od początku do końca fazy leczenia podtrzymującego. a odsetek pacjentów ze średnią końcową doustną dawką glukokortykoidu wynoszącą 5,0 mg lub mniej na dobę, podczas gdy kontrola astmy była utrzymana.
Dodatkowe punkty końcowe obejmowały roczny wskaźnik zaostrzenia astmy, czas do wystąpienia pierwszego zaostrzenia astmy, odsetek pacjentów z co najmniej jednym zaostrzeniem astmy (w tym zaostrzenia związane z wizytami w oddziale ratunkowym lub hospitalizacją), natężoną objętość wydechową w ciągu sekundy (FEV1) przed rozszerzeniem oskrzeli, całkowita ocena objawów astmy, wynik ACQ-6 i wynik AQLQ (S) +12. Badawcze punkty końcowe zostały wykorzystane do zbadania wpływu eozynofilii we krwi i plwociny na skuteczność badanego leku. Punkty końcowe bezpieczeństwa obejmowały częstotliwości zdarzeń niepożądanych.
Analiza statystyczna
Oszacowaliśmy, że 70 pacjentów na grupę będzie potrzebnych do tego, aby w próbie wykryć różnicę w pierwotnym punkcie końcowym pomiędzy każdą grupą benralizumabu i grupą placebo o mocy 86% za pomocą testu sumy rang Wilcoxona z dwustronnym poziomem 5%. Nasze oszacowanie opierało się na symulacjach, w których wykorzystano dane z redukcji sterydów z badaniem mepolizumabu (SIRIUS), które dały medianę procentowego zmniejszenia w stosunku do linii podstawowej o 50% w dawce glikokortykoidowej w grupie leczonej aktywnie, w porównaniu z brakiem zmniejszenia w grupie placebo. grupa.14 Przeznaczono dla około 60 pacjentów z liczbą granulocytów kwasochłonnych we krwi wynoszącą co najmniej 150 komórek do mniej niż 300 komórek na milimetr sześcienny i 150 pacjentów z liczbą granulocytów kwasochłonnych we krwi wynoszącą 300 komórek lub więcej na milimetr sześcienny w celu poddania się randomizacji. Analizy skuteczności przeprowadzono z podejściem zamiaru leczenia w pełnym zestawie analiz.
W przypadku pierwotnego punktu końcowego benralizumab porównano z placebo za pomocą testu sumy rang Wilcoxona
[więcej w: badoo lublin, guzki oslera, guzki heberdena ]