Doustny oszczędzający glukokortykoid efekt Benralizumabu w ciężkiej astmie ad

Projekt próbny. Pacjenci, którzy wkroczyli w fazę docierania, zmniejszyli doustną dawkę glukokortykoidów do osiągnięcia minimalnej skutecznej dawki bez utraty kontroli astmy. Wszyscy pacjenci zostali następnie poddani randomizacji i weszli w fazę indukcji, podczas której utrzymywano dawkę ustaloną w fazie początkowej. Doustna dawka glukokortykoidu była dodatkowo zmniejszana, co 4 tygodnie, w okresie interwencyjnym od tygodni 4 do 24. Doustna dawka glukokortykoidu osiągnięta w 24. tygodniu lub całkowite odstawienie doustnej terapii glikokortykosteroidami utrzymywała się do 28. tygodnia. dawkę benralizumabu lub placebo podano podczas wizyty w 24. tygodniu. Ta randomizowana, podwójnie ślepa próba z grupą równoległą, kontrolowana placebo obejmowała wizytę kontrolną, fazę docierania obejmującą stabilizację doustnej dawki glukokortykoidu, randomizowany okres interwencji i wizytę kontrolną (Figura 1). Okres interwencji obejmował: fazę indukcji, podczas której pacjenci kontynuowali otrzymywanie doustnej dawki glukokortykoidu, ustalonej podczas fazy docierania; faza zmniejszania dawki, podczas której doustna dawka glukokortykoidu była zmniejszana w regularnych odstępach; oraz fazę podtrzymywania dawki, podczas której utrzymywano zmniejszoną doustną dawkę glukokortykoidu lub u pacjentów, u których przerwano doustne leczenie glikokortykosteroidami, nie otrzymywano dalszych doustnych glikokortykosteroidów.
Wszyscy pacjenci byli leczeni w sposób ciągły doustnymi glikokortykosteroidami przez 6 miesięcy lub dłużej przed włączeniem do badania i otrzymywali doustny prednizon lub prednizolon podczas próby. Pacjenci, którzy otrzymywali inny doustny glukokortykoid przy przyjęciu, zostali włączeni do równoważnej dawki doustnego prednizonu lub prednizolonu. Podczas fazy docierania doustna dawka glukokortykoidu została dostosowana do minimalnej dawki, którą można otrzymać bez utraty kontroli astmy (Tabela S1 w Dodatkowym dodatku, dostępna w pełnym tekście niniejszego artykułu). Nie wszczęto żadnego dodatkowego leczenia kontrolującego astmę, o ile nie zastosowano go w leczeniu zaostrzeń (leki zostały dostarczone przez badaczy).
Po fazie wstępnej pacjenci zostali poddani randomizacji w 0 tygodniu (linia podstawowa) w celu otrzymania benralizumabu lub placebo, a następnie weszli w 4-tygodniową fazę indukcji, podczas której utrzymywano doustną dawkę glukokortykoidu ustaloną w fazie początkowej. W kolejnej fazie zmniejszania dawki (tygodnie 4 do 24) dzienna dawka glukokortykoidu doustnego była zmniejszana co 4 tygodnie o 2,5 do 5,0 mg (tabela S2 w dodatkowym dodatku). Jedynie pacjenci, którzy otrzymywali doustnie dawkę glukokortykoidu wynoszącą 12,5 mg lub mniej na dobę pod koniec fazy docierania (wartość wyjściowa) kwalifikowali się do zmniejszenia dawki o 100% (przerwanie doustnego leczenia glikokortykosteroidami). Jeśli kryteria dotyczące zmniejszenia dawki nie zostały spełnione, doustna dawka glukokortykoidu powróciła do poprzedniego poziomu, który utrzymywał się do końca badania. Jeśli astma pacjenta uległa pogorszeniu podczas fazy podtrzymującej (tygodnie 24 do 28), ostatnia dawka była uważana za jeden przyrost o jeden większy niż dawka, w której zaczęło się pogorszenie.
Oględziny próbne
Proces został zaprojektowany przez AstraZeneca we współpracy z pierwszym autorem
[przypisy: badoo lublin nfz, rzesistek, badoo lublin ]