Czas na leczenie i śmiertelność w trakcie obowiązkowej pomocy doraźnej dla sepsy ad 6

Pacjenci, u których początkowy płynny bolus zakończono w godzinach od 6 do 12, mieli szansę na śmierć w szpitalu podobną do tej u pacjentów, u których początkowy płynny bolus ukończył się w ciągu 6 godzin (iloraz szans od śmierci> 6 godzin do całkowitej dożylnej -łabiący bolus, 1,02; 95% CI, 0,92 do 1,14; P = 0,65). Nie stwierdzono interakcji między czasem podawania antybiotyków i czasem do zakończenia początkowego bolusa płynów dożylnych (P = 0,88). Dodatkowe analizy
Analiza wrażliwości, która wykorzystała najwcześniejszy czas przybycia do oddziału ratunkowego, aby zmierzyć czas do leczenia, wykazała związek podobny do tego w analizach pierwotnych. Wyniki pozostały niezmienione, gdy wyładowania hospicjalne zostały przeklasyfikowane jako zgony wewnątrzszpitalne lub gdy wyłączyliśmy pacjentów, którzy poddali się leczeniu przed rozpoczęciem procedury. Kiedy przedział czasowy dla rozpoczęcia lub zakończenia 3-godzinnego pakietu został rozluźniony do 24 godzin, związek pomiędzy zakończeniem bolusa płynów dożylnych i umieralnością stał się znaczący, choć o bardzo małej wielkości (iloraz szans 1,001, 95% CI, 1.000 do 1.002, P = 0.03). Szczegóły podano w tabeli S6 w dodatkowym dodatku.
W analizach wspomagających okazało się, że czas uzyskania hodowli krwi był związany ze śmiertelnością (iloraz szans, 1,04 na godzinę, 95% przedział ufności, 1,02 do 1,06, P <0,001). Podobne wyniki obserwowano dla każdej godziny, aż do pomiaru stężenia mleczanu w surowicy (ryc. S5 i S6 w dodatkowym dodatku). Analiza ilościowa wskazywała, że nasze wyniki byłyby solidne, chyba że niezmierzony czynnik zakłócający był co najmniej dwa razy częściej występujący wśród pacjentów, którzy mieli 3-godzinny pakiet ukończony później, tak jak wśród tych, którzy ukończyli go godzinę wcześniej i chyba, że niezmieniany czynnik zakłócający zwiększył szanse zgonu w szpitalu o ponad 1,35 razy (ryc. S7 w dodatku uzupełniającym).
Ryc. 4. Ryc. 4. Współczynnik skorygowany o niezawodność dla każdego szpitala w celu ukończenia 3-godzinnego pakietu w ciągu 3 godzin, zgodnie ze statusem szpitala. 149 szpitali, które włączono do badania, uszeregowano od najniższego do najwyższego, z wyższymi liczbami wskazującymi większe prawdopodobieństwo ukończenia 3-godzinnego pakietu w ciągu 3 godzin. I słupki reprezentują 95% przedziały ufności.
Skorygowany o ryzyko i skorygowany o wiarygodność wskaźnik ukończenia 3-godzinnego pakietu wahał się od 53 do 97% (mediana, 83%, odległość międzykwartylowa, od 75 do 88) (rys. 4 i ryc. S8 w dodatkowym dodatku). Po zaliczeniu szpitali z najniższego do największego prawdopodobieństwa ukończenia 3-godzinnego pakietu, szpitale w najwyższym decile, pomimo podobnej ciężkości choroby wśród swoich pacjentów, były 1,5 razy bardziej narażone na ukończenie 3-godzinnego pakietu niż szpitale w najniższych decile (94,3% w porównaniu z 64,1%). Szpitale, które miały wyższy wskaźnik ukończenia pakietu w ciągu 3 godzin były nieco mniejsze i rzadziej chciałyby być szpitalami dydaktycznymi niż te, które trwały dłużej niż 3 godziny, aby ukończyć pakiet (Tabela
Dyskusja
Nasze wyniki potwierdzają związek między czasem do leczenia a wynikiem leczenia u pacjentów z posocznicą lub wstrząsem septycznym leczonym w oddziale ratunkowym podczas ogólnokrajowej inicjatywy nakazującej protekcjonalną opiekę
[hasła pokrewne: rzesistek, przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe nfz kielce, luk odruchowy ]