Zjawiska elektryczne w innych narządach

Połączenia dwóch poprzecznych przekrojów wprawdzie wykazuje istnienie prądu, t. zw. osiowego, lecz bardzo często prąd ten jest tak słaby, że go nawet niepodobna oznaczyć. Przytoczone fakty wskazują, że w nerwach mamy prąd zupełnie identyczny z prądem obserwowanym w sztucznem włóknie, które odgrywają rolę błon nawpół przepuszczalych. Drugą różnicę stanowi prąd w stanie czynnym nerwu; prąd ten ma charakter wyłącznie tylko fazy I prądu mięśniowego i różni się od tego ostatniego tylko czasem trwania. Prąd czynnościowy nerwu dochodzi do maximum swego natężenia w ciągu 0,003 sek. i tak u żab, jak u wyższych zwierząt, nie posiada wielkiego natężenia i nie przechodzi w fazę II, której też wogóle nie udaje się obserwować. Istnienie fazy I w nerwach podczas stanu czynnego świadczy, że cząsteczki włókna osiowego podobnie jak we włókienkach mięsnych posiadają zdolność, przechodząc w stan czynny, powodować wytworzenie się różnicy potencyału na granicy między cząsteczkami czynnemi i nieczynnemi. Prąd, który skutkiem tej różnicy potencyałów powstaje, ma kierunek również jak w mięśniach ten sam, eo stan czynny ; siła prądu, a więc i wychylenia nitki, do pewnego stopnia zależą od długości przestrzeni między elektrodami odprowadzającemi. Brak fazy może Świadczyć, Że albo restytucya we wlóknach nerwowych odbywa się bardzo szybko, albo, że prąd posiada tak słabe natężenie, że przy teraźniejszych czułościach galwanometru, tego okresu wykazać nie jesteśmy w stanie. Trwanie prądu, Ściślej mówiąc jego okres narastania, zależy od temperatury; im niższa temperatura, tem on jest dłuższy; zależność od temperatury Wyraża się najzupełniej prawem chemicznej reakcyi, jak to już  wspomnieliśmy wyżej. Ta okoliczność wskazuje, że hipoteza, iż prądy czynnościowe zależne Są Od zmian chemicznych, które podczas czynności zachodzą, ma wszelkie prawdopodobieństwo. Od pierwszych prób zastosowania galwanometru Einthovena rozpoczęły się serca. Już dawno fakta stwierdzone na mięśniach zmusiły przypuszczać, że skoro serce jest mięśniem, skoro stan czynny przebiega w tym mięśniu z pewną prawidłowością, to i przy ruchach automatycznych serca muszą powstawać prądy elektryczne, analogiczne do prądów czynnościowych. I rzeczywiście już od dawna było wiadomo, że, stosując bardzo czułe galwanometry o lekkich magnesach, można otrzymać rytmiczne wahania lusterka galwanometru, jeżeli go łączymy za pomocą elektrod niepolaryzujących się z sercem. Następnie stwierdzono (Waller) tak zwykłym galwanometrem czułym, jako też elektrometrem, że prądy te są dostatecznie silne, tak, że je można obserwować także u człowieka i innych zwierząt, jeżeli galwanometr łączymy z kończynami, szczególnie z lewą górną i z prawą dolną, Jednakże właściwie tylko galwanometr Einthovena pozwolił otrzymać fotograficzne ślady wahnięć nitki, odpowiadające tym prądom serca i otrzymane krzywe dokładnie zanalizować. Zaczniemy od krzywej serca żabiego, otrzymanej bezpośrednio z wyciętego serca. Elektrody przystawiamy do szczytu przedsionka i do koniuszka serca, każdym skurczu przedsionka, jak również komory otrzymujemy uchyłki na krzywej, z których pierwszy jest mniejszy, drugi znacznie większy : mniejszy odpowiada skurczowi przedsionka, drugi większy — skurczowi komory. Uchyłek pierw- [podobne: forskolin skutki uboczne, balsam z sadła świstaka, przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe nfz ]