Elektrody odprowadzające

Te zmiany elektryczne występują jednakże nie od razu w chwili podrażnienia mięśnia, lecz głównie swój okres utajony, okres ten jest tem dłuższy, im odległość elektrod drażniących jest większa od elektrod odprowadzających. Jeżeli weźmiemy tę odległość I cm, drugi raz 2 em, to i okres utajony będzie prawie dwa razy dłuższy. Fotogramy pozwalają określić czas trwania każdego okresu utajonego, a znając różnicę tych okresów i długość mięśnia, możemy oznaczyć także szybkość, z jaką stan czynny względnie podniecenie coraz nowych cząsteczek w mięśniu się rozchodzi. Szybkość ta w mięśniach żaby nie jest stałą, zależy od temperatury, przedstawia znaczne indywidualne różnice ; przeciętnie można ją przyjąć w temperaturze pokojowej od 2 do 21/2 m na sekundę, Jeżeli przy jakiemkolwiek ułożeniu elektrod odprowadzających obliczymy czas trwania I fazy, t. j. Continue reading “Elektrody odprowadzające”

Mięsień wycięty

Ponieważ wiemy, że mięsień wycięty żyje, absorbuje tlen, wydziela bezwodnik kwasu węglowego, ponieważ warunki, zmniejszające te funkcye życia, jak zatrucie eterem, chloroformem, siłę elektromotoryczną zmniejszają, a śmierć ją prawie zupełnie znosi, stąd prosty wniosek, że powstające w mięśniach siły elektromotoryczne pośrednio są zależne od przemiany materyi; gdy nadto wiemy, że mięsień znużony skurczem i pracą, gdy zostaje w spoczynku, wraca do pierwotnego stanu, że więc w czasie spoczynku odbywa się restytucya, która musi być związana z assymilaeyą czyli anabolizmem, więc możemy uważać ten kierunek prądu spoczynkowego — wstępujący jako cechę charakteryzującą te procesy, o ile prąd odprowadzamy od całego mięśnia, biorąc bowiem odcinki mięśnia, możemy mieć prądy kierunku przeciwnego, a to, jak widzieliśmy wyżej, skutkiem powierzchownych osłon włókna i włókienek, które powodują, że treść włókna jest ujemną, podczas gdy powierzchnia odgrywa rolę bieguna dodatniego. Zjawiska elektryczne podczas stanu czynnego mięśnia. Dotychczas rozpatrywaliśmy prądy, które wykazują mięśnie w stanie spoczynku. Już du Bois-Reymond zauważył, że prądy te wprawiają mięsień w stan tężcowy i nazwał to zjawisko wstecznem.Jakkolwiek wychylenie galwanometru podczas drażnienia tężcowego przedstawia się jako zjawisko ciągłe, to jednakże bardzo prędko zauważono (Matteueei, du Bois-Reymond), że jeżeli do mięśnia drażnionego przyłożymy nerw drugiej łapki w chwili, gdy nerw, który drażnimy, przejdzie stan czynny, drugi mięsień, względnie druga łapka (reoskop fizyologiczny) także przechodzi w stan czynny. To samo daje się zauważyć przy pojedyńczych podrażnieniach. Continue reading “Mięsień wycięty”

Siła elektromotryczna w komorach

Jeżeli zamiast jednego takiego stosu, złożonego z 3 komor, weźmiemy dwa, trzy itd. to siła, elektromotoryczna, jak również i siła prądu będzie odpowiednio wzrastała. Jeżeli jeden stos przedstawia siłę elektromotoryczną 30 V, to przy użyciu szeregu takich stosów możemy otrzymać siłę elektromotoryczną kilku lub kilkunastu V. W praktyce bateryę taką można zastąpić zamiast 3 komor dowolną nieparzystą liczbą, a następnie umieścić w ścianie między pierwszą a drugą bibułkę, miedzy drugą i trzecią np. żelatynę, między trzecią a czwartą znowu bibułkę, miedzy czwartą a piątą znowu żelatynę. Continue reading “Siła elektromotryczna w komorach”

Naturalny jak marsz

Zdaniem lekarzy marsz jest naturalnym, najbezpieczniejszym i powszechnym rodzajem aktywności ruchowej człowieka, niezależnie od jego wieku i formy fizycznej. Zalecany jest nawet dla osób po wypadkach dla utrzymania dobrego stanu zdrowia. Nordic walking opiera się na technice fizjologicznego marszu. Znaczy to tyle, że w uprawianiu nordic walkingu angażowane są mięśnie, które nie są używane w chodzeniu tradycyjnym. Jest to możliwe dzięki używaniu specjalnych kijków, które służą do odpychania się od podłoża. Continue reading “Naturalny jak marsz”