Wypustki przewodzące

Wypustki przewodące w kierunku do komórki, czyli dendryty, występują zazwyczaj w większej liczbie. Wypustka taka często gruba w miejscu, gdzie wychodzi z komórki, dzieli się wnet, oddając gałązki, i staje się coraz cieńszą. Za pomocą tych wypustek protoplazmatycznych neuron wchodzi w kontakt z zakończeniami wypustki osiowej innych neuronów, lub ich gałązek obocznych. Komórka nerwowa rozwinięta posiada zatem dwie wypustki: dokomórkową i odkomórkową jest więc przynajmniej dwubie- gunową.  W ośrodkach mózgordzeniowych są komórki przeważnie wielobiegunowe, t. j. Continue reading “Wypustki przewodzące”

Budowa anatomiczna układu nerwowego środkowego

Zapatrywanie to tak ogromnie rozpowszechnione i prawie za pewnik przyjęte opiera się przedewszystkiem na poznaniu, że nerwy obwodowe są to twory zupełnie niesamodzielne, sznury włókien, których jedynem zadaniem jest przewodzenie bez zmiany stanu czynnego w nie wprowadzonego. A tę samą funkcyę spełnia także i substancya biała układu nerwowego środkowego. Natomiast wszystkie te części układu nerwowego, w których powstają owe czynności ośrodkowe, obfitują w komórki nerwowe, a tem są one liczniejsze, im bardziej zawiłą jest czynność, którą ta część układu nerwowego wywołuje. Takie miejsce nagromadzenia komórek nerwowych, do którego nerwyodośrodkowe dpprowadzają udzielone im z zewnątrz podniety, lub z którego wychodzą podniety dla nerwów odśrodkow których odbywa się czynność jednego i drugiego rodzaju, nazywamy ośrodkiem nerwowy m.  Pamiętać jednak musimy, że to zapatrywanie, iż ośrodkami nerwowymi są tylko komórki nerwowe, opiera się jedynie tylko na tej koincydencyi, że w miejscach, gdzie są ośrodki, znajdujemy i komórki nerwowe, bezpośredniego zag dowodu na doświadczeniu opartego, że właśnie komórki nerwowe lub, że tylko one spełniają to zadanie, dotąd nikt nie dostarczył. Owszem — jak zobaczymy później —istnieją nawet spostrzeżenia, które na pierwszy rzut oka osłabiają to tak ugruntowane zapatrywanie o znaczeniu komórek nerwowych, jako pierwiastków ośrodkowych. Continue reading “Budowa anatomiczna układu nerwowego środkowego”

Ogólna fizjologia układu nerwowego środkowego

Ponieważ u zwierzęcia normalnego wciąż wrażenia z otoczenia donoszą się do kory mózgowej i tu, uświadomione lub nieuświadomione, wywołują w niej stany czynne, które w razie uświadomienia pociągają za sobą mniej lub więcej długie szeregi assocyacyjne, przeto przyłożywszy 2 elektrody, połączone z czułym galwanometrem, do powierzchni kory mózgowej np. w części czołowej lub potylicznej, nigdy nie otrzymamy stanu izopotencyalnego, lecz przeciwnie, galwanometr przedstawia ciągłe wahania, które . świadczą, że korze mózgowej wciąż powstają prądy, przebiegające w tym lub innym kierunku, których pętle trafiają do galwanometru. Prądy te prawdopodobnie odpowiadają pewnym stanom czynnym kory mózgowej. które u zwierzęcia normalnego, po zdjęciu czaszki i po obnażeniu kory mózgowej, powstają i powstawać muszą. Continue reading “Ogólna fizjologia układu nerwowego środkowego”

Prądy w rdzeniu i w mózgu

Najbardziej charakterystyczną cechę przedstawia okres od uchyłku S do T, w ciągu którego z początku może przeważać faza dodatnia, ku końcowi jednakże zawsze przeważa kierunek  wstępujący i daje krzywe także podobne do mięśniowych, jednakże przedstawiające tylko jedną fazę (w śliniankach obserwowano także II), lecz o nieporównanie dłuższem trwaniu, niż I faza mięśniowa. Przy podrażnieniu prądem indukcyjnym, albo ich pobudzeniu drogą odruchu, lub bezpośrednio środkami chemicznymi (pilokarpiną), obserwujemy wychylenie większe bez wyraźnych wahań, trwające znacznie dłużej, niż podrażnienie na śliniankach, wogóle dopóty, dopóki trwa wydzielanie. Atropina lub chloroform zmieniają przebieg zmiany elektrycznej, w ostatecznem działaniu znoszą się zupełnie. Bliższego wyjaśnienia mechanizmu tych prądów dotychczas nie posiadamy.Pozostaje jeszcze wspomnieć o prądach elektrycznych w rdzeniu pacierzowym i w mózgu. Ponieważ rdzeń pacierzowy nie tylko w substancyi białej, ale i w substancyi szarej posiada włókna i włókienka nerwowe, przeto zrozumiałą jest rzeczą, że łącząc przekrój poprzeczny z powierzchnią, otrzymujemy prąd spoczynkowy (Beck), którego mechanizm jest prawdopodobnie ten sam, co prądu włókien nerwowych lub włókna sztucznego. Continue reading “Prądy w rdzeniu i w mózgu”