Ogólna fizjologia układu nerwowego środkowego

Ponieważ u zwierzęcia normalnego wciąż wrażenia z otoczenia donoszą się do kory mózgowej i tu, uświadomione lub nieuświadomione, wywołują w niej stany czynne, które w razie uświadomienia pociągają za sobą mniej lub więcej długie szeregi assocyacyjne, przeto przyłożywszy 2 elektrody, połączone z czułym galwanometrem, do powierzchni kory mózgowej np. w części czołowej lub potylicznej, nigdy nie otrzymamy stanu izopotencyalnego, lecz przeciwnie, galwanometr przedstawia ciągłe wahania, które . świadczą, że korze mózgowej wciąż powstają prądy, przebiegające w tym lub innym kierunku, których pętle trafiają do galwanometru. Prądy te prawdopodobnie odpowiadają pewnym stanom czynnym kory mózgowej. które u zwierzęcia normalnego, po zdjęciu czaszki i po obnażeniu kory mózgowej, powstają i powstawać muszą. Wszystkie te wahania również znikają, jeżeli zwierzę uśpimy chloroformem lub eterem. Prądy, które otrzymujemy w układzie centralnym nerwowym, mają jednakże zupełnie odmienny charakter od prądów mięśniowych, przynajmniej badając zwykłymi galwanometrami, odbieramy wrażenie, że powstawanie i znikanie tych prądów jest o wiele powolniejsze, w porównaniu z prądami mięśni. Lecz ponieważ czynności układu centralnego nerwowego posiadają swój rytm i każda z nich składa się z szeregu rytmicznie powtarzających się stanów, być może, że i te prądy ok się złożonymi, podobnie jak wahanie wsteczne. Z przytoczonego szeregu spostrzeżeń na rozmaitych narządach widzimy, że stany elektryczne, tak przedspoczynkowy, jak też prądy czynnościowe, są ściśle związane ze sprawami życia tych tkanek, które badamy. I trudno sobie wyobrazić, żeby mogło być inaczej! Tak życie tkanki w stanie nieczynnym, jak również każda jej czynność są związane z ciągłem przekształcaniem się materyi żywej, co jak wiemy, jest z powstawaniem rozmaitych produktów chemicznych prostszych, które przeważnie zdolne są do jonizacyi kwasów i soli. Dzięki różnicom w budowie rozmaitych elementów, dzięki istnieniu błon lub warstw granicznych, nowe związki które podczas procesów życiowych powstają, nie mogą ulegać dyfuzyi jednakowo w rozmaitych kierunkach. Pojęcie układu nerwowego środkowego wypływa z poznanych dotąd własności nerwów obwodowych. Zasadniczą bowiem funkcyą nerwów obwodowych jest tylko przewodzenie stanów, które do nich się dostały z ich zakończeń naturalnych. Jeżeli to są nerwy dośrodkowe, to przewodzą one podniety z zakończeń czuciowych (np. narządów zmysłowych) i pośredniczą w powstawaniu wrażeń ; nerwy odśrodkowe zaś mogą być pobudzone tylko przez jakieś narządy centralne, aby otrzymaną podnietę przenieść na narządy obwodowe (mięśnie, gruczoły) i w nich wywołać stan czynny. W ten sposób stan czynny nerwów obwodowych albo bywa następstwem czynności jakiegoś narządu centralnego, albo też sa m w narządzie tym powoduje czynności. Miejsce, w którem powstają wrażenia i z którego powstają podniety do narządów obwodowych wpływa na układ nerwowy środkowy, którego uksztaltowanie zależy od stopnia rozwoju gatunku i przedstawia całą skalę od zwierząt najniższych, wyposażonych zaledwie zaczątkiem układu nerwowego, aż do człowieka. Układ nerwowy środkowy składa się mózgu i rdzenia pacierzowego oraz zwojów Części te odróżniają się od nerwów obwodowych przedewszystkiem tem, że zawierają prócz białej substancyi, składającej się wyłącznie z włókien nerwowych, także i substancyę szarą, w skład której wchodzą prócz włókien i komórki nerwowe. Dlatego też od dawna, t. j. od bliższego poznania mikroskopowej budowy układu nerwowego, uważany powszechnie komórki nerwowe za te składniki układu nerwowego, zaś te pierwiastki, w których rozgrywają się t. zw. procesy ośrodkowe to znaczy, w których następuje owa modyfikacya stanu czynnego włókien nerwowych rezultatem jest wrażenie a następnie ruch lub psychiczny. [więcej w: guzki heberdena, mariza katalog, badoo rejestracja ]