Badania porównawczo-anatomiczne

Porównując mózgi zwierząt kręgowych o różnym stopniu rozwoju między sobą oraz z mózgiem człowieka, przekonano się, że ze wzrostem czynności psychicznych idzie i wielkość mózgu i jego rozwój. Mózgi wszystkich prawie kręgowców są w życiu płodowem do siebie podobne, ale podczas gdy mózg najniższych kręgowców płazów, ryb, pozostaje w okresie jakby płodowym w porównaniu z mózgiem kręgowców wyższych, widzimy, że u tych ostatnich mózg a szczególnie półkule mózgowe oddalają się w szeregu wstępującym aż do człowieka coraz więcej od tego stanu i rozwijają się ooraz bardziej zarówno pod względem masy jak i uksztaltowania. Tego stanu rozwoju mózgu nie można po prostu mierzyć, oznaczyć przez określenie absolutnego jego ciężaru, albowiem jasną jest rzeczą, że większe zwierzęta mają mózg większy niż małe. Nawet oznaczenie stosunku ciężaru mózgu do ciężaru ciała zgadza się tylko w ogólnych zarysach ze stopniem psychicznego rozwoju zwierząt. Z zestawienia powyższego widać, że człowieka prześcigają co do absolutnego ciężaru mózgu tylko słoń i wieloryb, u których już z powodu ogromnej masy i powierzchni ciała liczba ogólna włókien nerwowych mających bezpośrednie ezy pośrednie połączenie z mózgiem, musi być o wiele większą, niż n człowieka. Natomiast względny ciężar mózgu do ciężaru ciała jest u człowieka 10 razy niż u słonia a 600 razy większy niż u wieloryba. Wszystkie inne zwierzęta mają mózg bezwzględnie mniejszy, niż człowiek, jednakże małe ptaki i zwierzęta ssące mają mózg względnie większy niż człowiek, co znowu można tłumaczyć tem, że małe zwierzęta mają w stosunku do swego ciężaru ciała większą powierzchnię a zatem i większą stosunkowo liczbę włókien nerwowych. Należy zwrócić uwagę, że małpy najwyższe, stoją w tyle za człowiekiem zarówno pod względem bezwzględnego jak i względnego ciężaru. Od przeszło 80 lat ze szczególnem zajęciem zaczęto badać ciężar i wielkość mózgu ludzi różnych ras, a w rasie kaukazkiej ludzi, którzy za życia rozmaity stopień rozwoju intelektualnego okazywali. Chodziło o sprawdzenie, czy zachodzi związek między rozwojem umysłu a ciężarem mózgu. Z całego szeregu oznaczeń dokonanych przez licznych badaczy wynika, że średni ciężar mózgu dorosłego mieszkańca środkowej Europy wynosi u u kobiet 1231 gr. Wyższy ciężar mózgu mężczyzny tłumaczy się już tem, że ciężar przeciętny ciała jego większy: U ludzi mniejszych, podobnie jak u zwierząt mniejszych wypada względny ciężar mózgu większym, to też stosunek ciężaru mózgu do ciężaru ciała mężczyzn wynosi 1 : 42, u kobiet 1 : 41.  Przeciętny ciężar mózgu Indów słowiańskich i germańskich ma być większy od ciężaru mózgu ludów romańskich. Zajmujące są obliczenia ciężaru mózgu człowieka pierwotnego z objętości znalezionych czaszek. I tak objęto znalezionej na Jawie czaszki Pithecantropus erectus, o którym przyjmują, Że stanowi owo ogniwo łączące w historyi rozwoju małpę z człowiekiem, obliczono na 900 cm, z czegoby wynikało, że mózg jego ważył około 800 gramów. Czaszka neandertalska, którą przypisują człowiekowi pierwotnemu, posiada objętości 1233 cm3, co Odpowiada ciężarowi mózgu 1097 gr. Niektórzy antropologowie są nawet zdania, Że można wykazać wpływ kultury na ciężar mózgu, że jest prawdopodobnem, że już w biegu dziejów ludzkości absolutny ciężar mózgu się powiększył. I tak n. p. Broca, oznaczył objętość czaszek wykopanych w Paryżu, doszedł do wniosku, Że objętość przecietna czaszek Paryżan w czasie ostatnich 7 wieków wzrosła 0 35 cm. A nawet narody, których stopień kultury z biegiem wieków się obniżył, mieć objętość czaszki obecnie mniejszą, niż miały w czasie rozkwitu kultury, jak to wykazują pomiary na czaszkach Egipeyan. wagę przywiązywano do porównania cieżarów mózgu ludzi, którzy za życia odznaczali się niezwykłemi zdolnościami. Umieszczona poniżej tabelka, przedstawiająca ciężar mózgu znakomitych uczonych, poetów, mężów stanu i t. d. wykazuje, Że na ogół rzeczywiście u wielu z nich ciężar mózgu przekraczał nieraz bardzo znacznie przeciętny ciężar mózgu człowieka tego samego wieku. Są jednak dość liczne z tego wyjątki. [patrz też: badoo lublin, benospokój, rzesistek ]